เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง ขอขอบคุณ “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center)” หรือ FIN เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวัฒนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารในภาคเหนือ ที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขอผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านอาหาร ในรูปแบบของการร่วมวิจัย พัฒนาเพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

สั่งซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ VC300T/A จำนวน 11เครื่อง

เครื่อแพ็คสูญญากาศ

เครื่องซีลเท้าเหยียบ จำนวน 26เครื่อง

เครื่องซีลเติมลมไนโตรเจน จำนวน 14เครื่อง

เครื่องซีลและเติมลมไนโตรเจน

รวมทั้งหมดจำนวน 51เครื่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ประกอบการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์และ
พัฒนาวัฒนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารต่อไป

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : www.knpacking.com
โทร : 02-5717044
สายด่วน : 095-6524665
Line : @knpacking
Facebook : facebook.com/knpackings